സംസ്ഥാനത്ത് ഓഡിറ്റോറിയങ്ങൾ തുറന്ന്‌ പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുമതി