തടവുകാര്‍ക്കും, ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കും കോവിഡ് ; മഞ്ചേരി സബ് ജയില്‍ അടച്ചു