എസ്എസ്എല്‍സി, പ്ലസ്ടു ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന തീയ്യതി പ്രഖ്യാപിച്ചു

സ്വന്തം ലേഖകന്‍

Jun 24, 2020 Wed 07:59 PM

എസ്എസ്എല്‍സി, പ്ലസ്ടു ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന തീയ്യതി പ്രഖ്യാപിച്ചു. എസ്എസ്എല്‍