സമൂഹവ്യാപന സാധ്യത ; ആരാധനാലയങ്ങളും മാളുകളും തുറക്കരുതെന്ന് ഐഎംഎ