വധുവിന്റെ വിവാഹസാരിക്ക് ഭംഗിയില്ലെന്ന് ആരോപിച്ച്‌ വരന്റെ വീട്ടുകാര്