പി.എസ്.സി. പ്ലസ്ടു തല പ്രാഥമിക പരീക്ഷയുടെ ഹാള്‍ടിക്കറ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

 പി.എസ്.സി. പ്ലസ്ടു തല പ്രാഥമിക പരീക്ഷയുടെ ഹാള്‍ടിക്കറ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം: ഏപ്രിലില്‍ പി.എസ്.സി. നടത്തുന്ന പ്ലസ്ടു തല പ്രാഥമിക പരീക്ഷയുടെ ഹാള്‍ടിക്കറ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. https://www.keralapsc.gov.in/ വെബ്സൈറ്റ് വഴി ലോഗിന്‍ ചെയ്ത് ഹാള്‍ടിക്കറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാം. ഏപ്രില്‍ 10,18 തിയതികളില്‍ രണ്ട് ഘട്ടമായാണ് പരീക്ഷ നടക്കുന്നത്.

ആദ്യഘട്ട പരീക്ഷയുടെ ഹാള്‍ടിക്കറ്റാണ് ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാകുന്നത്. അടുത്ത ഘട്ടത്തിന്റെ ഹാള്‍ടിക്കറ്റ് ഏപ്രില്‍ 8 നാണ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക. ഡിഗ്രിതല പരീക്ഷ മെയ്‌ 22ന് നടക്കും. മെയ്‌ 7ന് പരീക്ഷയുടെ ഹാള്‍ടിക്കറ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.

Related News