സംസ്ഥാനസര്‍ക്കാര്‍ മത്സ്യബന്ധന വള്ളങ്ങളുടെ ലൈസന്‍സ് ഫീസ് 10 ഇരട്ടിയായി വര്‍ധിപ്പിച്ചു

സ്വ ലേ

Jul 22, 2019 Mon 09:40 PM

സംസ്ഥാനസര്‍ക്കാര്‍ മത്സ്യബന്ധന വള്ളങ്ങളുടെ ലൈസന്‍സ് ഫീസ് 10 ഇരട്ടിയായി വര്‍ധിപ്പിച്ചു.  20 മീറററിനുമുകളിലുള്ള വള്ളങ്ങളുടെ ലൈസന്‍സ് ഫീസ് 2018 ല്‍ 5000 രൂപയായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇത് 52500 രൂപ ആയാണ് ഇപ്പോൾ ഉയര്‍ത്തിയിരിക്കുന്നത്.


15 മീറററില്‍ തഴെ ഉള്ള വള്ളങ്ങളുടെ ലൈസന്‍സ് ഫീസ് 200 ല്‍ നിന്നും 2100 ആയാണ് വര്‍ധിപ്പിച്ചത്. ഈ തുക അടച്ചെങ്കില്‍ മാത്രമെ 25 ന് നടക്കുന്ന മണ്ണെണ്ണ പെര്‍മിററിനായുള്ള പരിശോധനയില്‍ വള്ള ഉടമകള്‍ക്ക് പങ്കെടുക്കാനാകു.


20 മീറററിനുമുകളിലുള്ള വള്ളങ്ങളുടെ ലൈസന്‍സ് ഫീസ് 2017 -18 ല്‍ 5000 മായിരുന്നത് 2 വര്‍ഷത്തിനിടെ 52500 ആയാണ് ഉയര്‍ത്തിയത്. സെക്യൂരിററിയായി കെട്ടിവെയ്ക്കേണ്ട തുകയും ഇരട്ടിയായി പുതുക്കി നിശ്ചയിച്ച് സര്‍ക്കാര്‍ വിഞ്ജാപനം ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ  പുതുക്കിയ ഫീസ് അടച്ച് മത്സ്യബന്ധനം നടത്താന്‍ കഴിയില്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് മത്സ്യതൊഴിലാളികള്‍.

  • HASH TAGS
  • #Kerala government